сб. апр. 1st, 2023

Приходите от пътни такси на Тол управлението през 2022 г. са 553 700 282 лева

Винетки, компенсаторни такси, пътища… Каква е рекапитулацията за 2022 година на Националното тол управление. Как и откога ще ни известяват за глоба за винетка!? От ФАКТИ изпратихме запитване до Тол управлението на редица въпроси.

Ето какво е добре да знаем. От 25 януари 2023 г. д-р инж. Станислава Кирилова е изпълняващ длъжността директор на Националното тол управление. Тя е служител на тол управлението от създаването му през 2019 г. и е началник на отдел „Обслужване на клиенти“.

Какви са приходите на Националното тол управление за 2022 година

Приходите от пътни такси през 2022 г. са 553 700 282 лв. От тях 282 397 837 лв. са от винетки, а 271 302 445 лв. от тол. Приходите от компенсаторни такси по смисъла на член 10, ал. 2 от Закона за пътищата са близо 26,3 млн.лв., приходите от актове за установяване на административно нарушение са близо 726 000 лв., приходите от наказателни постановления са около 188 000 лв. Очакваните приходи за 2023 г. са около 724 млн. лв., от които 270 млн. лв. от е-винетки и 454 млн. лв. от тол. Промените, които депутатите приеха със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, влязоха в сила след обнародването му в Държавен вестник с изключение на следните разпоредби:

* Разпоредбите, регламентиращи реда, начина и сроковете за уведомяване в случай на регистрирано нарушение влизат в сила от 1 август 2023 г.
* Разпоредбите, регламентиращи реда и начина на уведомяване при изтичащи годишни и тримесечни е-винетки влизат в сила от 1 юни 2023 г.
* Разпоредбите, регламентиращи възможността за предеклариране на тол данни влизат в сила от 1 януари 2024 г.
* На разпоредбите, регламентиращи ограничаването на три нарушения в рамките на една календарна година за ППС до 3,5 тона включително, е придадено обратно действие и те влизат в сила от 1 януари 2019 г.


Какви са новостите, ако сме допуснали грешка при въвеждането на данни при закупуване на винетка
Според промените в закона, ако при издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена, е необходимо да бъде подадено Заявление за промяна на грешно декларирани данни от страна на собственика или ползвателя. Заявленията могат да се подават до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: град София, бул. „Никола Петков“ № 86, в 27-те Областни пътни управления или на електронен адрес: info@bgtoll.bg.

Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса.

Процедурата, с която ще се регламентира видът на необходимите доказателства за заплатена е-винетка и ще бъде определен срокът, в който следва да бъдат извършени корекциите от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, е утвърдена. Ето какво представлява заявлението и как може да бъде изтеглено.

За извършени корекции след дата 10.02.2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването ѝ. Срокът на валидността ѝ е до изтичането на срока на първоначално издадената е-винетка.

Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10.02.2023 г. при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административно-наказателно производство, а образуваните се прекратяват. При сгрешена винетка, ако същата е все още валидна, лицето следва да подаде Заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от ЗП. Същото ще бъде разгледано от съответните длъжностни лица и в случай, че корекцията бъде извършена, компенсаторната такса подлежи на възстановяване. В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция.

Как ще бъдем уведомявани при изтичане валидността на винетка
Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата предвижда шофьорите да бъдат уведомявани за изтичането на валидността на е-винетката си по имейл. Функционалността се разработва в момента и ще покрива изискванията, предвидени в закона. Тя ще бъде реализирана в установения от закона срок – до 1 юни 2023 г.

Глобата в размер на 300 лева за ползване на платената пътна мрежа без заплащането на дължимата винетна такса остава, но какво е новото
Приетите изменения в закона обаче гарантират на шофьорите, че вече няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без заплатена винетна такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционирана.

Разпоредбите, които влизат в сила от 1 януари 2024 г., предвиждат при частично или пълно недеклариране на тол данни за ППС, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, възможност за заплащане на дължимата сума. Собственикът/ползвателят може да заплати таксата, която дължи за преминаване през съответните участъци, в срок до 14 дни. Ако тя бъде заплатена в определения срок, не се образува административнонаказателно производство. Срокът започва да тече от момента, когато собственикът/ползвателят на пътното превозно средство получи уведомление от доставчика на услугата, за получилото се частично или пълно недеклариране на тол данни.

При установено ползване на платената пътна мрежа от ППС, за което има закупена маршрутна карта за календарния ден с неправилно декларирани данни, собственикът или ползвателят има право да заяви писмено пред Агенция „Пътна инфраструктура“ действителните данни за ползването на платената пътна мрежа за съответния период. Въз основа на това заявление Агенцията извършва проверка за верността на тези данни, като в случай на потвърждение, на собственика или ползвателя се предоставя възможност при необходимост да заплати таксата за ползване на незаплатените тол сегменти в срок до 14 дни.

By Vasil

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *